Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή βαθύτερων γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο των σημάτων και συστημάτων, εστιάζοντας στα στοχαστικά σήματα και συστήματα. Τα στοχαστικά σήματα αποτελούν σημαντική κατηγορία σημάτων καθώς αφορούν ευρύ φάσμα εφαρμογών του πραγματικού κόσμου, όπως εφαρμογές συστημάτων πρόβλεψης, μοντελοποίησης φυσικών διαδικασιών, επικοινωνιών κ.α. Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνιστώσες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές υλοποίησης των θεωρητικών εννοιών και πολλά παραδείγματα με τη χρήση γλωσσών μοντελοποίησης / προγραμματισμού συστημάτων όπως είναι η MATLAB. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν και να κατανοούν αποδεδειγμένα, θέματα στο γνωστικό πεδίο της επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων.
  • Γνωρίζουν και να έχουν κριτική άποψη αναφορικά με σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του πεδίου της επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων.
  • Γνωρίζουν μεθοδολογίες και τεχνικές επεξεργασίας στοχαστικών σημάτων, όπως επίσης και τη χρήση του για την επίλυση τυπικών προβλημάτων.
  • Συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την επιτυχή επίλυση νέων, σύνθετων προβλημάτων σε επίπεδο σπουδής και πραγματικών προβλημάτων.
  • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων στο πεδίο αυτό, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  • Κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
  • Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για τη δημιουργία και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών.
  • Χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία τους.

Ακ. Έτος 2016-2017

Το υλικό του μαθήματος (Διαφάνειες, Σημειώσεις κλπ) βρίσκονται εδώ: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/INFS202/